زمین شمال کوهستانی در نور

780 1 1
230 3 3
340 4 4
640 3 2
300 4 3