چگونه یک ملک خوب در شمال بخریم

150 2 2
250 3 2
250 3 3
270 2 1
240 2 1