زمین آمل شهرکی

پیشنهاد ویژه!
پیشنهاد ویژه!
150 2 2
250 4 4
160 1 1

خرید زمین شمال جنگلی

زمین شمال جنگلی در آمل

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

210 3 3
215 3 2
230 3 3
250 3 2