خانه جنگلی ساحلی رویان

350 3 3

ویلا شمال جنگلی

ویلا شمال جنگلی در رویان

قیمت/پیش پرداخت: 3,500,000,000 تومان

160 3 2

ویلا شمال شهرکی

ویلا شمال جنگلی در رویان

قیمت/پیش پرداخت: 1,500,000,000 تومان

140 2 2