ویلا در نور | خرید ویلا نور

فروخته شد
300 3 -

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 200,000,000 تومان

فروخته شد
280 3 -
فروخته شد
350 4 -
فروخته شد
300 4 -
فروخته شد
210 2 2
فروخته شد
330 3 4
فروخته شد
فروخته شد
280 3 2
فروخته شد
400 2 2

ویلا نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 90,000,000 تومان

فروخته شد
320 2 2

ویلا نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 125,000,000 تومان

فروخته شد
220 2 2

خرید ویلا در نور

ویلا شمال جنگلی در نور

قیمت/پیش پرداخت: 100,000,000 تومان