خرید زمین با قیمت مناسب

780 1 1
150 2 2
290 3 3
310 3 3

ویلا نوشهر شهرکی

زمین شمال جنگلی در نوشهر

قیمت/پیش پرداخت: 2,000,000,000 تومان

350 3 2
270 2 1
200 3 2